farms-are-there-in-swedenJust när det gäller mjölkbönder har det varit många skriverier på sistone om att många måste lägga ned för att lönsamheten är för låg och att de får för lite betalt per mjölkpaket. Det har dock börjat att vända nu och även om många mindre mejerier har valt att lägga ned finns det fortfarande många kvar även om det är svårt att säga exakt hur många jordbruksföretag som finns i Sverige. Det beror helt enkelt på hur man väljer att definiera dem.

Totalt 110 000 företag har jordbruk som sin primära gren enligt Lantbruksregistret. Räknar man även de som har jordbruk som sin sekundära näringsgren blir det totalt 130 000 företag. De allra minsta lantbruksföretagen räknas dock inte med här utan det krävs att man har en viss storlek för att man ska få vara med i LBR. Det gör att siffrorna blir ännu mer missvisande och att det är svårt att svara på hur många lantbruksföretag som det egentligen finns i Sverige idag. För att få vara med i LBR krävs det dessutom att man har ett brukande och inte endast inkomster från detta.

Renskötsel med mera räknas inte heller med som jordbruk, vilket gör att det är många som lever på marken inom sina företag på olika sätt men trots det inte får chansen att räknas med. Det finns totalt tre olika register som man använder sig av och varje register har olika trösklar för om man ska få vara med eller inte. Det gör att ett företag kan räknas med i två register men därefter uteslutas från ett tredje av olika anledningar. Man använder sig helt enkelt av det register som är mest lämpligt när det kommer till att söka efter olika jordbruk och de företag som finns inom jordbruk. Detta kan låta krångligt att sätta sig in i men Lantbruksregistret hjälper till.